Czy po zakupie nieruchomości lub jej odziedziczeniu należy zgłosić zmianę właściciela w księdze wieczystej?

NIE – jeśli nabycie własności nieruchomości nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej przez notariusza.

TAK – jeśli nabycie własności nieruchomości nastąpiło w drodze dziedziczenia. 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo o notariacie, jeżeli akt notarialny zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa, które może być ujawnione w księdze wieczystej bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz sporządzający akt notarialny, nie później niż w dniu jego sporządzenia, składa wniosek o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Na żądanie strony czynności notarialnej, wniosek zawiera żądanie dokonania w księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością notarialną. Złożenie wniosku przez notariusza uważa się za złożenie wniosku przez stronę czynności notarialnej.

Zgodnie z art. 36 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece, jeśli zmiana właściciela nieruchomości nastąpiła w drodze orzeczenia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia, to wówczas sąd ten lub notariusz jedynie zawiadamiają sąd wieczystoksięgowy o zmianie właściciela nieruchomości, a to na właścicielu nieruchomości/spadkobiercy ciąży obowiązek złożenia wniosku o ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej.